Podeli i odštampaj

color #000000
color #000000

Zvanična pravila promotivnog konkursa – Gillette


Zvanična pravila promotivnog konkursa – Gillette

 

1.
Nagrade za pobednike kupuje i isporučuje firma New Moment New Ideas Company doo, Hilandarska 14, Beograd, Srbija, u ime kompanije Procter & Gamble Srbija.

 

2.            TERITORIJA NA KOJOJ SE ORGANIZUJE KONKURS I TRAJANJE 

Gillette kreativni konkurs se organizuje u periodu od 01.05. do 31.05.2019. isključivo na teritoriji Srbije.

 

3.            PRAVILA UČESTVOVANJA I MEHNIZAM KONKURSA 

Pravo na učešće imaju samo fizička lica, građani Srbije, sa adresom u Srbiji, i koji imaju 18 ili više godina od datuma početka konkursa.

 

Zaposleni kod Organzatora, P&G Srbija, New Moment New Ideas Company doo i dm Srbija, kao i lica koji direktno ili indirketno učestvuju u organizovanju ili sprovođenju kampanje, kao i članovi njihove uže porodice nemaj pravo učešća u konkursu.

Učešćem u konkursu učesnici su razumeli i neopozivo se slažu i prihvataju ova Pravila.

Konkurs se sastoji od Kreativnog foto konkursa, koji sadrži kupovinu proizvoda, kao i čuvanje fiskalnog računa kao dokaza o kupovini upravo tog proizvoda u toj radnji.

 

FOTO KONKURS 

Da bi učestvovali u konkursu, potrebno je da:

 

  • Kupe bilo Gilllette i/ili Venus proizvod u dm Srbija objektima/drogerijama.

 

  • Učesnicama budu otključani (javni) profili na instagramu tokom trajanja kampanje

 

Svaki učesnik/ca može da učestvuje koliko god puta želi.

 

Trajanje konkursa je od 01.05.2019. do 31.05.2019.

 

Pobednici će biti izabrane na osnovu kreativnosti po oceni stručnog žirija.

Pobednici će biti proglašeni nakon završetka konkursa 31.5.2019. , a najkasnije do 07.06.2019. na Facebook i Instagram stranici dm Srbija.  

 

Nagrade nisu prenosive, niti je moguće da budu date drugoj osobi u zamenu za novac. Nagrade se ne mogu isporučiti van Srbije.

 

Validacija dobitnica:  

Nakon završetka konkursa, Organizator će raditi na validaciji pobednika i dobitnica nagada. Imena pobednica će biti objavljena na Facebook i Instagram stranici : najkasnije do 07.06.2019.

Nakon objave pobednika, pobednici treba da se jave putem direktne (privatne) poruke  na facebook/instagram stranici  dm Srbija, najkasnije sedam (7) dana od dana objave pobednika sa sledećim podacima: puno ime i prezime, datum rođenja (JMBG), mail adresa, broj telefona i fotografija koja je objavljena na njihovom instagram profilu.

Nagrade će biti dodeljivane u prostorijama New Moment New Ideas Company doo, Hilandarska 14, Beograd, Srbija.

Ovi podaci će biti korišćeni od strane Organizatora samo u svrhu validacije pobednika i dogovora oko preuzimanje nagrada. Ovi podaci će biti obrisani najkasnije 30 dana nakon dodele nagrada.

Ako nakon se nakon validacije dobitnica od strane Organizatora, utvrdi da je učesnica narušila pravila i/ili učestvovala sa lažnih profila, ako je učesnik kompanije ili je uključen na bilo koji način u organizaciju ili sprovđenje konkursa, Organizator zadržava pravo da oduzme dobitnici pravo na nagradu.


 

 

Trajanje konkursa je od 01.05.2019. do 31.05.2019.

 

Pobednici će biti izabrane na osnovu kreativnosti po oceni stručnog žirija.

Pobednici će biti proglašeni nakon završetka konkursa 31.5.2019. , a najkasnije do 07.06.2019. na Facebook i Instagram stranici dm Srbija.  

 

Nagrade nisu prenosive, niti je moguće da budu date drugoj osobi u zamenu za novac. Nagrade se ne mogu isporučiti van Srbije.

 


 

1.) DODELA NAGRADA  

Dodela nagrada će biti sprovedena od strane New Moment New Ideas Company doo, a u ime P&G Srbija, i to u prostorijama New Moment New Ideas Company doo, Hilandarska 14, najkasnije 30 dana od dana proglašenja pobednika.

Ako identitet osobe koja preuzima nagradu ne odgovara osobi koja je proglašena kao dobitnik, toj osobi neće biti dodeljena nagrada.

 

2.) ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA 

Učešćem u konkurusu, Učesnice su upoznate da Organizator ne prikuplja nikakve lične podatke učesnica, niti ih koristi za bilo koju drugu svrhu.

U ime Procter and Gamble kompanije, Organizator će od pobednika tražiti podatke putem privtne poruke na Facebook-u: ime i prezime, datum rodjenja i fotografiju učesnica, samo u svrhu validacije dobitnica i dogovora oko preuzimanje nagrade. Ovi podaci biće obrisani najkasnije 30 dana od dana preuzimanja nagrade.

3.) POREZI
New Moment New Ideas Company doo preuzima odgovornost da plati porez za nagrade na konkursu, a prema važećem Zakonu. Porez će biti uplaćen u budžet Republike Srbije u zakonskom roku. Nagrade neće biti zamenjene za novac niti će biti kupljene druge nagrade osim onih koje su navedene u ovim pravilima.


 

4.) ODRICANJE ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA

     
1.) Organizator ne snosi odgovornost za fotografije koje učesnici postavljaju prilikom učestvovanja na konkursu (neprimerene fotografije, fotografije koje su slabog kvaliteta ili oštećene, ukradene fotografije, ili fotografije za koje učesnici nemaju autorsko pravo i slično). Takođe, organizator ne snosi odgovornost za: prekid podataka prouzrokovan lošom internet, satelitskom ili telefonskom konekcijom ili prekidanjem iste, prekid prenosa podataka prouzrokovan satelitskom transmisijom, kvar kompjuterskih softvera ili ubacivanje virusa, poremećaj računara ili neprecizan prenos podataka, ili bilo kakve takve i slične poteškoće u prekidu i slanju informacija ili bilo kojoj drugoj vrsti greške bilo ljudskoj, tehničkoj, mehaničkoj, električnoj ili mrežnoj.


     2.) Organizator ne snosi odgovornost za (a) nepotpune ili netačne informacije bez obzira na to da li su ih prouzrokovali učesnici, bežični uređaji, oprema ili softver koji su korišćeni u toku aktivnosti, zbog tehničkih ili ljudskih grešaka koje mogu nastati učestvovanjem, (b) krađu, uništavanje, neovlašćeni pristup ili modifikaciju prijave, (c) tehničke problem ili kvarove telefonskih linija i kompjuterskih online Sistema, server ili provajdera, opreme, softvea, virusa i sličnih grešaka, (d) neuspeh u slanju prijave organizatoru iz bilo kog razloga, (e) oštećenja Sistema ili opreme samih učesnika I drugih lica koji su rezultat učešća u konkursu.

     3.) Ova pravila mogu biti modifikovana jednostrano i opravdano od strane Organizatora i stupiće na snagu tek nakon objavljivanja na zvaničnoj Facebook i Instagram stranici:

  • dm Srbija

 

Svaka moguća izmena propisa neće uticati na takmičenje u prethodnom periodu objavljivanja.

1.) Porezi: Prema zakonu o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS" br. 24/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13 ), porez na prihod u formi nagrade je obavezan, po stopi od 20% koja se primenjuje na neto dohodak ili svaku nagradu. Neto prihod je definisan članom 83. Zakona,  kao razlika između prihoda od nagrada i iznosa oporezive dobiti. Organizator nije odgovoran za plaćanje poreza.

New Moment New Ideas Company doo preuzima odgovornost da plati porez za nagrade na konkursu, a prema važećem Zakonu . Sve druge obaveze fiskalne prirode ili bilo koje druge prirode, u vezi sa nagradama, nakon njihovog preuzimanja u nagrade u posed, isključivo su u obavezi dobitnica.

 

  1. VIŠA SILA

Pod višom silom se podrazumevaju okolnosti kao što su: zemljotresi, prirodne katastrofe, poplave, rat i slične okolnosti koje su proglašene i usvojene od strane civilnih vlasti.  Aktivnosti takmičenja biće prekinuta u slučaju više sile odlukom organizatora pri čemu će učesnici biti bez odlaganja obavešteni.

 

  1. OSTALE ODREDBE

Organizator zadržava svako pravo da interveniše na bilo koji način u bilo koje vreme u obavljanju promocija i nakon ovih promena da napravi izmene u pravilima koje će biti objavljene na zvaničnoj Facebook stranici:

  • dm Srbija

 

Bilo kakva žalba u vezi takmičenja treba da budu poslate Organizatoru u vidu privatne poruke na Facebook Stranici: dm Srbija za vreme trajanja takmičenja.

Žalbe pristigle posle ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

U slučaju bilo kakvih sporova koji mogu nastati između Organizatora i učesnika ovog takmičenja biće rešeni mirnim putem ili, ukoliko to nije moguće, sporove će rešavati nadležni sudovi u Beogradu.