Podeli i odštampaj

color #000000
color #000000

Supreme Look, kupi H&S u DM-u


 

01.08.2019 – 31.08.2019.

 

Art. 1- Organizatori i  Zvanični Pravilnik Kreativnog Konkursa
(1) „Supreme Look, kupi H&S u DM-u” konkurs organizuje kompanija Procter and Gamble International Operations SA (dalje u tekstu P&G), sa sedištem u 47, Route de Saint Georges, 1213 Petit Lanci, Švajcarska, koja kampanju sprovodi kroz Protect and Gamble Marketing and Services D.O.O Beograd, čije je sedište u ulici Španskih boraca 3, Beograd, Srbija. U ostatku dokumenta, kompanija će se navoditi kao “Organizator”.

(2) Konkurs će se bazirati na osnovu zvaničnih i važećih pravila, koji je napisan u skladu sa postojećim zakonodavstvom i obavezan je za sve učesnike.
(3) Nagrade za pobednike kupuje i isporučuje kompanija New Moment New Ideas Company doo, Makednoska 12, sprat I, Beograd, Srbija.
(4) Zvanična pravila kreativnog konkursa biće besplatna dostupna svim zainteresovanim licima, u bilo koje vreme u toku trajanja konkursa, na web stranici www.dm.rs
(5) Organizator zadržava pravo da dopuni i / ili izmeni zvanična pravila. Izmene zvaničnih pravila će biti javno objavljena i dostupna na web stranici www.dm.rs
(6) Učestvovanjem u promotivnoj kampanji, učesnici potvrđuju znanje o odredbama zvanične uredbe i izričito izražavaju svoj pristanak na registraciju i učešće u promotivnoj kampanji (bez prigovora), što podrazumeva obavezu poštovanja odredbi zvaničnih pravila.

 

Art. 2- Teritorija na kojoj se organizuje konkurs i trajanje konkursa
(1) „Supreme Look, kupi H&S u DM-u” konkurs je organizovan i sproveden na teritoriji cele Srbije, putem Instagrama, na stranici DM Srbija https://www.instagram.com/dm_srbija/  u skladu sa odredbama ovih zvaničnih pravila.

(2) Konkurs će biti održan u periodu od 01.08.2019. do 31.08.2019, u skladu sa odredbama ovih zvaničnih pravila, koja će biti javno i besplatno dostupna svih zainteresovanim licima na www.dm.rs . Ukoliko Organizator odluči da skrati/produži konkurs, to će biti javno objavljeno na istoj web stranici.
(3) Konkurs takođe obuhvata i sve DM drogerije koje se nalaze na teritoriji Srbije. Proizvodi koji su uključeni u konkurs mogu biti kupljeni samo u DM drogerijama.

 

Art. 3 – Proizvodi koji su uključeni u konkurs 

U proizvode koje konkurs obuhvata spadaju sledeći Procter & Gamble proizvodi:

- bilo koji Head & Shoulders proizvod, bez obzira na vrstu ili veličinu proizvoda

 

Art. 4 – Pravila učestvovanja i mehanizam konkursa 

(1) Kampanja je namenjena samo fizičkim licima koja imaju stalno prebivalište u Srbiji, a da do datuma početka konkursa imaju najmanje 18 godina. Svaki učesnik treba da ima javni nalog na Instagram stranici i treba da prihvati i poštuje uslove i odredbe zvaničnih pravila.

Zaposleni organizatora P&G, New Moment New Ideas Company doo ili svi subjekti koji su direktno / indirektno uključeni u organizaciju i / ili sprovođenje kampanje, kao i njihovi najbliži rođaci, ne mogu učestvovati u kampanji. U slučaju da je ovo ili bilo koja druga klauzula ovih zvaničnih pravila prekršena, Organizator zadržava pravo da povuče nagradu.
Učestvovanje u ovoj kampanji podrazumeva potpuno poznavanje i nedvosmisleno prihvatanje uslova i pravila.

(2) Konkurs se sastoji od:
- Kupovinu H&S proizvoda (minimum 1 proizvod po učesniku) u nekoj od DM drogerija na teritoriji Srbije
- Čuvanje fiskalnog računa kao dokaza o kupovini upravo tog proizvoda u toj radnji
- Kreativne foto objave na Instagramu

(3) Mehanizam konkursa:

1. Kupiti H&S proizvod u nekoj od DM drogerija na teritoriji Srbije;

2. Sačuvati fiskalni račun kao dokaz kupovine;

3. Imati aktivni lični Instagram nalog;

4. Na svom Instagram profilu, objaviti ličnu fotografiju na kojoj učesnik prikazuje svoju omiljenu letnju frizuru

5. Tagovati @headandshouldersrs na slici I u opisu objave i dodati #supremelook u opisu objave.

6. Učesnici treba da svoje Instagram naloge drže otključanim (javnim) tokom trajanja kampanje


Pojedinačni učesnik nema ograničenja na broj foto objava koji može postaviti na svoj nalog i time učestvovati u takmičenju, ali pojedinačni učesnik ne može primiti više od jedne nagrade u kampanji.

Organizator zadržava pravo da ublaži i interpretira odgovore učesnika; sve nepravilnosti koje se mogu klasifikovati kao pokušaj prevare ili koje Organizator smatra neprikladnim ili nepristojnim - završavaju se konačnim blokiranjem tog učesnika, a Organizator nije dužan da objavi ovu odluku.

Period kampanje je 01.08.2019. do 31.08.2019. Organizator zadržava pravo da izmeni period kampanje tokom njenog trajanja.

Nakon završetka perioda kampanje (31.08.2019.), Organizator će izabrati 10 pobednika, na osnovu parametra kreativnosti, prema oceni grupe influensera, kao i nadležnih iz kompanije New Moment New Ideas Company (kreativne agencije).

Sve važeće objave tokom perioda kampanje (01.08.2019 - 31.08.2019), biće uzeti u obzir tokom procesa izbora pobednika.

(4) Nagrade su:

10 x Braun Satin Hair 7 fen za kosu

Nagrade iz ovog konkursa moraju se tražiti u skladu sa odredbama zvaničnih pravila. Izbor pobednika će biti zasnovan na njihovoj kreativnosti, kao što je gore navedeno. Izbor pobednika će se održati na kraju takmičenja, najkasnije do 10.09.2019. godine.

Pokloni se ne mogu prenositi, davati drugim ljudima, niti mogu da se kompenzuju u novcu. Nagrade neće biti dodeljene u inostranstvu.

(5) Učesnici koji su imali najkreativnije objave će osvojiti jednu od dostupnih nagrada tek nakon što bude potvrđeno da imaju dokaz o kupovini (fiskalni račun). Izbor najkreativnije frizure zasniva se na panelu influensera koji biraju omiljene objave.

(6) Na kraju kampanje (31.08.2019.), H&S proizvodi će izgubiti status proizvoda koji učestvuju u konkursu, ako Organizator ne bude bio pod okolnostima koje bi eventualno dovele učesnike do zaključka da je konkurs aktivan nakon zvaničnog isteka konkursa.

(7) Proglašenje pobednika:

Proglašenje pobednika:

Na kraju takmičenja, Organizator će proveriti da li su ispoštovana pravila učestvovanja od strane svakog pobednika, a onda će proglasiti pobednike. Spisak pobednika će biti objavljen na Instagram stranici DM Srbija https://www.instagram.com/dm_srbija/  najkasnije do 10.09.2019. Pobednici moraju da se jave privatnom porukom na DM Srbija Instagram stranici, sa sledećim podacima: Ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, poštanska adresa, broj telefona, kao i fotografiju gore pomenutog računa iz neke od DM drogerija. Ove podatke će koristiti samo Organizator i samo za potvrdu pobednika i za dogovor sa pobednicima vezan za dostavu poklona. Ovi podaci će biti izbrisani 30 dana od isporuke poklona.

Ako se, nakon potvrde u ime Organizatora, pokaže da je učesnik na bilo koji način prevaren (učesnici su se prijavili na promotivnu kampanju koristeći više od jednog računa, ili su registrovani organizacije / brendovi itd.) Organizator zadržava pravo da povuče poklone koje su učesnici osvojili kao rezultat njihove aktivnosti i / ili da ograniče svoje učešće u promotivnoj kampanji do kraja.

 

Art 5 – Detalji konkursa i dodeljivanje nagrada 

(1) Pobednici konkursa će biti proglašeni najkasnije 10.09.2019. Pobednici imaju odgovornost da kontaktiraju Organizatora najviše 48 sati nakon proglašenja, i to putem privatne poruke na DM Srbija Instagram stranici https://www.instagram.com/dm_srbija/ .
(2) Nagrade će biti isporučene od strane New Moment New Ideas Company doo, u kancelariji New Moment New Ideas Company ili putem pošte, maksimalno do 20 dana od objavljivanja pobednika.

(3) Ako uslovi za potvrđivanje nisu ispunjeni, pokloni neće biti dodeljeni. Organizator neće dodeliti bilo kakve novčane ili druge benefite učesnicima koji su proglašeni pobednicima, ali ne ispunjavaju uslove navedene u okviru zvaničnih pravila. Ako identitet osobe koja preuzima nagradu ne odgovara osobi koja je proglašena kao pobednik, toj osobi neće biti dodeljena nagrada.

(4) Distribucija sponzorstva spada u nadležnosti Organizatora i svaka žalba u vezi sa konkursom će biti rešena od strane Organizatora. Za sve pritužbe u vezi sa konkursom možete se obratiti Organizatoru putem Facebook stranice https://www.facebook.com/NewMomentBelgrade.

(5) Ovaj konkurs je organizovan, raspoređen i finansiran isključivo od strane Organizatora. Proizvođači, uvoznici i trgovačke nagrade nisu povezani niti sponzorišu ovaj konkurs

.

Art. 6 – Zaštita ličnih podataka
Učestvovanjem u ovom konkursu, učesnici prihvataju da Organizator ne prikuplja nikakve lične podatke, niti ih koristi u bilo kojoj drugoj stvari.

Organizator će pitati pobednike u privatnoj poruci na Instagramu za određene podatke: ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresu, poštansku adresu i broj telefona. Ovi podaci će biti izbrisani najkasnije 30 dana od dana dostave poklona.

Da bi imao pravo da primi proizvode koji se nude kao poklon, subjekt mora da pristane na obradu svojih ličnih podataka. Vaše odbijanje da date lične podatke dovode do nemogućnosti dodele nagrada.

Lični podaci učesnika koji su proglašeni za pobednike biće obrađeni od strane Organizatora kako bi (1) odredili, kontaktirali i potvrdili pobednike, (2) dodelili nagrade i ispunili poreske i finansijske obaveze Organizatora; (3) rešili upite.

Lični podaci će se obrađivati na osnovu vašeg pristanka, prihvatajući proizvode koji su dodeljeni u okviru konkursa.

Mi ne donosimo odluke koje se baziraju isključivo na automatskoj obradi vaših podataka (uključujući i kreiranje profila), a koje mogu proizvesti pravne posledice na vas ili će na vas uticati na sličan način i u značajnoj meri.

Organizator osigurava, u skladu sa zakonima o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, sleedeća prava: pravo na informaciju, pravo na pristup podacima, pravo na ometanje podataka, pravo da se zahteva brisanje podataka, pravo da ne podleže pojedinačnoj odluci, pravo na prigovor, pravo da se obrati pravdi. Za ostvarivanje ovih prava, učesnici mogu da podnesu datirani i potpisani pismeni zahtev kompaniji New Moment New Ideas Company doo, Beograd, Makedonska 12, sprat I, Srbija.  Art. 7 – Završetak konkursa pre zvaničnog roka (1) Konkurs može biti prekinut pre zvaničnog isteka roka u slučaju nastupanja više sile, uključujući i slučaj da Organizator nije u mogućnosti, iz razloga izvan svoje kontrole, da nastavi konkurs ili odlukom Organizatora.

(2) Situacije predviđene u čl. 7, st. (1) se asimilira sa aktima javne vlasti nadležnog suda ili drugog nadležnog javnog organa.

(3) U situacijama predviđenim u čl. 7, st. (1) i (2), Organizator nema obavezu da učesnicima vrati novčani iznos ili da plati zahtev za naknadu štete ili bilo koje druge slične iznose. Rani prekid kampanje mora biti objavljen na način predviđen u čl. 1, par. (5).

 

Art. 8 – Porezi 

 (1) Prema Zakonu o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS" br. 24/01, 80/02 - dr. Zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka) , 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13) Potrebna je forma poklona, zadržavanjem po stopi od 20% koja se primenjuje na neto prihod ili svaku nagradu. Neto prihod je definisan članom 83. Zakona, kao razlika između prihoda od nagrada i iznosa neoporezivog dohotka. Organizator nije odgovoran za pokrivanje poreza. New Moment New Ideas Company doo iz Beograda preuzima odgovornost za plaćanje poreza koji proizilaze iz dodele poklona na konkursu prema važećim zakonima Srbije. Sve druge obaveze fiskalne prirode ili bilo koje druge prirode, u vezi sa poklonima, nakon što postanu imovina dobitnika, isključivo su dobitnici. Neće biti gotovinskog plaćanja za dobitke u robi, niti će biti kupljeni drugi proizvodi, osim onih koji su utvrđeni ovim pravilima.

 

Art. 9 – Odricanje odgovornosti organizatora
(1) Organizator nije odgovoran za sadržaj postavljen od strane učesnika, a koje se koriste za učešće na takmičenju (loš kvalitet video snimka, neprikladan, ukraden sadržaj itd.). Takođe, organizator nije odgovoran za neodgovarajući signal internet mreže, prekid ili nedostupnost, satelitski prenos, telefonske mreže, GSM polove ili opremu (uključujući slobodne ruke), online računarske sisteme, kompjutersku opremu, softver, viruse, Internet servere ili provajdere ili drugu ili mogućnost pristupa informacijama koje mogu uticati na učešće na konkursu; za neovlašćeni pristup ili izmenu u vezi sa registracijama; ili loša komunikacija, kvarovi na računaru ili netačni i odloženi prenosi, kvar hardvera i / ili kompjuterski softver, kvarovi ili poteškoće u pristupu i prenošenju informacija, ili bilo koji drugi tip greške, bilo ljudske, tehničke ili mehaničke, elektronike ili mreže, uključujući i one koje u aplikaciji.

(2) Organizator neće biti odgovoran za: (a) nepotpune ili netačne informacije, bilo da su uzrokovane korisnicima, bežičnim uređajima ili opremom ili softverom povezanim sa ili korištenim od strane konkurencije, za tehničke ili ljudske greške koje se mogu pojaviti u procesu unosa; (b) krađu, uništavanje ili neovlašćeni pristup ili izmenu unosa; (c) tehnički problemi ili kvarovi telefonskih linija ili kompjuterskih online sistema, servera ili provajdera, opreme, računara, softvera, virusa ili grešaka; (d) neuspeh da primi poruku Organizatora ili od njega zbog razloga kao što su ograničeni saobraćaj ili internetski saobraćaj zbog zauzetih ili preopterećenih bežičnih talasa ili bilo kojih grupa tokova za bilo koji veb sajt; (e) štete na sistemima ili opremi učesnika ili drugih osoba koje su rezultat učešća u kampanji.

(3) Ova pravila mogu biti ispunjena i modifikovana jednostrano, opravdano, od strane Organizatora i stupaju na snagu tek nakon objavljivanja na web stranici www.dm.rs .


Art. 10 – Viša sila 

Viša sila je definisana u okviru ovih pravila prirodnim katastrofama, zemljotresima, ratom, poplavama, štrajkovim itd.

(1) U smislu ovih pravila, viša sile označava bilo koji događaj koji se ne može kontrolisati, otkloniti ili očekivati od strane Organizatora i od kojih pojava može da odredi nemogućnosti organizatora da ispuni svoje obaveze preuzete ovim Pravilnikom. Ovakvi događaji označavaju, bez ograničenja: ratovi, požari, štrajkovi i blokade, zemljotresi, druge katastrofe bilo kog tipa, kao i kasnije zabrane ili izmene uslova.

(2) Organizator, ako se poziva na višu silu, dužan je da obavesti učesnike da je kampanja okončana usled više sile, u roku od 5 dana od dana nastanka takvih događaja.

 

Art. 11 – Kontakt informacije Organizatora promotivnog konkursa – primedbe, sugestije, žalbe 

(1) Organizator konkursa zadržava pravo da interveniše na bilo koji način, u bilo koje vreme u toku konkursa, i da nakon ovih izmena napravi dodatak pravilima i objavi na zvaničnim stranicama ranije pomenutim u ovom dokumentu.

(2) Sve prigovore na konkurs treba uputiti Organizatoru do kraja takmičenja i poslati poruku na Facebook stranicu New Moment New Ideas https://www.facebook.com/NewMomentBelgrade  ili pisanim putem kompaniji New Moment New Ideas Company doo, Makedonska, 12, sprat I, Beograd, Srbija.

(3) Dalje pritužbe koje prelaze rokove utvrđene pravilima neće se razmatrati.

(4) Svi sporovi koji nastanu između Organizatora i učesnika ovog takmičenja biće rešeni sporazumno ili, ako to nije moguće, sporove će rešavati nadležni sudovi u Beogradu.