Podeli i odštampaj

color #000000
color #000000

Pravila kreativnog konkursa (“Always u DM-u”) Always Srbija


 

1. ORGANIZATOR kampanje je firma New Moment New Ideas Company doo, sa sedištem u Beogradu, Makedonska, 12, sprat I, Beograd, Srbija, registrovana pod br. BD 2921/2007, sprovodi konkurs na osnovu važećih i zvaničnih pravila, koji je napisan u skladu sa postojećim zakonodavstvom i obavezan je za sve učesnike.

Kampanja se preduzima u ime kompanije Procter and Gamble International Operations SA (dalje u tekstu P&G), sa sedištem u 47, Route de Saint Georges, 1213 Petit Lanci, Švajcarska.

Nagrade  isporučuje kompanija New Moment New Ideas Company doo, Makedonska, 12, sprat I, Beograd, Srbija.

Organizator zadržava pravo da dopuni i / ili izmeni zvanična pravila.  Zvanična pravila će biti javno i dostupna i to na zvaničnoj veb stranici:  https://www.dm.rs/ 

Učestvovanjem u promotivnoj kampanji, učesnici potvrđuju znanje o odredbama zvanične uredbe i izričito izražavaju svoj pristanak na registraciju i učešće u promotivnoj kampanji (bez prigovora), što podrazumeva obavezu poštovanja odredbi zvaničnih pravila.

 

2. TERITORIJA NA KOJOJ SE ORGANIZUJE KONKURS I TRAJANJE 

“Always u DM-u” foto konkurs će se održati od 01.02.2020. – 29.02.2020. na celoj teritoriji Srbije.

Kampanja je organizovana i sprovedena na teritoriji cele Srbije putem Instagrama, na profilu DM Srbija https://www.instagram.com/dm_srbija/ u skladu sa odredbama ovih zvaničnih pravila.

 

3. PRAVILA UČESTVOVANJA I MEHANIZAM KONKURSA 

Kampanja je namenjena samo fizičkim licima koja imaju stalno prebivalište u Srbiji, a da do datuma početka konkursa imaju najmanje 18 godina. Svaki učesnik treba da ima nalog na Instagramu i treba da prihvati i poštuje uslove i odredbe zvaničnih pravila.

Zaposleni organizatora P&G, New Moment New Ideas Company doo ili svi subjekti koji su direktno / indirektno uključeni u organizaciju i / ili sprovođenje kampanje, kao i njihovi najbliži rođaci, ne mogu učestvovati u kampanji. U slučaju da je ovo ili bilo koja druga klauzula ovih zvaničnih pravila prekršena, Organizator zadržava pravo da povuče nagradu.

Učestvovanje u ovoj kampanji podrazumeva potpuno poznavanje i nedvosmisleno prihvatanje uslova i pravila.


FOTO KONKURS
Kako bi učestvovali u takmičenju, učesnici treba da:

1. Kupe Always Platinum/Infinity u DM drogerijama, u iznosu od najmanje 499 RSD;

2. Sačuvaju fiskalni račun kao dokaz kupovine;

3. Imaju lični Instagram nalog  koji je otvoren;

4. Na svom Instagram nalogu objave fotografiju na temu: ”Pokaži kako i sa kim naradije provodiš zimske dane”, uz tagove @dm_srbija i @always_srbija, kao i uz #alwaysinmydm.


Pojedinačni učesnik nema ograničenja na broj fotografija koji može postaviti i time učestvovati u konkursu, ali pojedinačni učesnik ne može primiti više od jedne nagrade u kampanji.

Organizator zadržava pravo da ublaži i interpretira odgovore učesnika; sve nepravilnosti koje se mogu klasifikovati kao pokušaj prevare ili koje Organizator smatra neprikladnim ili nepristojnim - završavaju se konačnim blokiranjem tog učesnika, a Organizator nije dužan da objavi ovu odluku.

Period kampanje je 01.02.2020. – 29.02.2020. Organizator zadržava pravo da izmeni period kampanje tokom njenog trajanja.

Nakon završetka perioda kampanje (29.02.2020.) i ne kasnije od 02.03.2020. godine, nadležni iz DM Srbija će izabrati četri pobednika, na osnovu parametara kreativnosti.  Sve važeće objave tokom perioda kampanje (01.02.2020. – 29.02.2020.) biće uzete u obzir  tokom procesa izbora pobednika.


Nagrade su:

1 x 7 dana na Kopaoniku za dve osobe u periodu od 15.03.2020. do 22.03.2020. (7 noći) 

1x Mona tašna (pod šifrom 3139814-9) 

1x Mona novčanik (pod šifrom 6514813-9) 

1x Mona kaiš (pod šifrom 6627925-9)

Pokloni iz ove kampanje moraju se tražiti u skladu sa odredbama zvaničnih pravila. Izbor pobednika će biti zasnovan na njihovoj kreativnosti, kao što je gore navedeno. Izbor pobednika će se održati na kraju odnosno najkasnije do 02.03.2020. dok je rok za slanje nagrada 5 dana nakon što se izvrše validacije i utvrde pobednici. Potencijalni dobitnici treba da u roku od 2 dana (48 sati) nakon proglašenja pošalju sve podatke neophodne za validaciju jer u suprotnom  gube pravo na nagradu. U tom slučaju, nagrada će biti dodeljena sledećem odabranom učesniku.

Pokloni se ne mogu prenositi, davati drugim ljudima, niti mogu da se kompenzuju u novcu. Nagrade neće biti dodeljene u inostranstvu.

Proglašenje pobednika: 

Na kraju takmičenja, najkasnije do 02.03.2020. organizator će proglasiti pobednike na DM Srbija Instagram nalogu https://www.instagram.com/dm_srbija/, uz obaveštenje da je potrebno da se jave direktnom porukom na Instagramu.
Najkasnije 3 dana nakon objavljivanja, pobednici moraju da se jave direktnom porukom na Instagramu. U privatnom razgovoru, Organizator će zatražiti od pobednika da izrazi pristanak za obradu ličnih podataka potrebnih za dodelu poklona: Ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, poštanska adresa, broj telefona, kao i fotografiju gore pomenutog računa iz neke od DM drogerija. Ove podatke će koristiti samo Organizator i samo za potvrdu pobednika i za dogovor sa pobednicima vezan za dostavu poklona. Ovi podaci će biti izbrisani 30 dana od isporuke poklona.

Validaciju pobednika izvršiće Organizator, odnosno nadležni iz New Moment New Ideas Company (kreativne agencije). Ako se, nakon potvrde u ime Organizatora, pokaže da je učesnik na bilo koji način prevaren (učesnici su se prijavili na promotivnu kampanju koristeći više od jednog računa, ili su registrovani organizacije / brendovi itd.) Organizator zadržava pravo da povuče poklone koje su učesnici osvojili kao rezultat njihove aktivnosti i / ili da ograniče svoje učešće u promotivnoj kampanji do kraja.

U slučaju da učesnik ne ispoštuje proceduru koju su objavili organizatori, biće onemogućen i Organizator više neće biti u obavezi da dodeli poklon. Organizator ne preuzima odgovornost za stvari koje će učesnici objaviti na drugačiji način ili u periodu koji nije naveden u okviru pravila.

 

4. DODELA NAGRADA 

Nagrade će biti isporučene od strane New Moment New Ideas Company doo, u kancelariji New Moment New Ideas Company ili putem pošte. Rok za slanje poklona je 10 dana od kada se izvrši validacija i utvrde pobednici.

Ako uslovi za potvrđivanje nisu ispunjeni, pokloni neće biti dodeljeni. Organizator neće dodeliti bilo kakve novčane ili druge benefite učesnicima koji su proglašeni pobednicima, ali ne ispunjavaju uslove navedene u okviru zvaničnih pravila.

Ako identitet osobe koja preuzima nagradu ne odgovara osobi koja je proglašena kao pobednik, toj osobi neće biti dodeljena nagrada.

 

5. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA 

Učestvovanjem u ovom konkursu, učesnici prihvataju da Organizator ne čuva nikakve lične podatke, niti ih koristi u bilo kojoj drugoj stvari.

Organizator će pitati pobednike u privatnoj poruci za određene lične podatke: ime i prezime, poštansku adresu i broj telefona. Ovi podaci će biti izbrisani najkasnije 30 dana od dana dostave poklona.

Da bi imao/la pravo da primi proizvode koji se nude kao poklon, pobednik mora da pristane na obradu svojih ličnih podataka. Odbijanje da se daju lični podaci dovode do nemogućnosti dodele nagrada.

Lični podaci učesnika koji su proglašeni za pobednike biće obrađeni od strane Organizatora kako bi (1) odredili, kontaktirali i potvrdili pobednike, (2) dodelili nagrade i ispunili poreske i finansijske obaveze Organizatora; (3) rešili upite.

Lični podaci će se obrađivati na osnovu pristanka učesnika, prihvatajući proizvode koji su dodeljeni u okviru konkursa.

Odluke koje se donose ne baziraju se  isključivo na automatskoj obradi vaših podataka (uključujući i kreiranje profila), a koje mogu proizvesti pravne posledice na učesnike ili će na iste uticati na sličan način i u značajnoj meri.

Organizator osigurava, u skladu sa zakonima o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, sleedeća prava: pravo na informaciju, pravo na pristup podacima, pravo na ometanje podataka, pravo da se zahteva brisanje podataka, pravo da ne podleže pojedinačnoj odluci, pravo na prigovor, pravo da se obrati pravdi. Za ostvarivanje ovih prava, učesnici mogu da podnesu datirani i potpisani pismeni zahtev kompaniji New Moment New Ideas Company doo, Makedonska, 12, sprat I, Beograd, Srbija.

 

6. POREZI 

New Moment New Ideas Company doo, Beograd preuzima odgovornost za plaćanje poreza koji proizilaze iz osvajanja poklona na konkursu, prema važećim zakonima Srbije. Porez će zadržati kompanija koja dodeljuje nagradu i biće blagovremeno prebačen u državni budžet. Neće biti gotovinskog plaćanja za dobitke u robi, niti će biti kupljeni drugi proizvodi, osim onih koji su utvrđeni ovim pravilima.7. ODRICANJE ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA 

1. Organizator nije odgovoran za fotografije postavljene od strane učesnika, a koje se koriste za učešće na takmičenju (loš kvalitet fotografija, neprikladne, ukradene fotografije itd.). Takođe, organizator nije odgovoran za neodgovarajući signal internet mreže, prekid ili nedostupnost, satelitski prenos, telefonske mreže, GSM polove ili opremu (uključujući slobodne ruke), online računarske sisteme, kompjutersku opremu, softver, viruse, Internet servere ili provajdere ili drugu ili mogućnost pristupa informacijama koje mogu uticati na učešće na konkursu; za neovlašćeni pristup ili izmenu u vezi sa registracijama; ili loša komunikacija, kvarovi na računaru ili netačni i odloženi prenosi, kvar hardvera i / ili kompjuterski softver, kvarovi ili poteškoće u pristupu i prenošenju informacija, ili bilo koji drugi tip greške, bilo ljudske, tehničke ili mehaničke, elektronike ili mreže, uključujući i one koje u aplikaciji.

Organizator neće biti odgovoran za: (a) nepotpune ili netačne informacije, bilo da su uzrokovane korisnicima, bežičnim uređajima ili opremom ili softverom povezanim sa ili korištenim od strane konkurencije, za tehničke ili ljudske greške koje se mogu pojaviti u procesu unosa; (b) krađu, uništavanje ili neovlašćeni pristup ili izmenu unosa; (c) tehnički problemi ili kvarovi telefonskih linija ili kompjuterskih online sistema, servera ili provajdera, opreme, računara, softvera, virusa ili grešaka; (d) neuspeh da primi poruku Organizatora ili od njega zbog razloga kao što su ograničeni saobraćaj ili internetski saobraćaj zbog zauzetih ili preopterećenih bežičnih talasa ili bilo kojih grupa tokova za bilo koji veb sajt; (e) štete na sistemima ili opremi učesnika ili drugih osoba koje su rezultat učešća u kampanji.

2. Ova pravila mogu biti ispunjena i modifikovana jednostrano, opravdano, od strane Organizatora i stupaju na snagu tek nakon objavljivanja na zvaničnoj veb stranici https://www.dm.rs/.
3. Porezi: Prema Zakonu o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS" br. 24/01, 80/02 - dr. Zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka) , 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13) Potrebna je forma poklona, zadržavanjem po stopi  koja se primenjuje na neto prihod ili svaku nagradu. Neto prihod je definisan članom 83. Zakona, kao razlika između prihoda od nagrada i iznosa neoporezivog dohotka. Organizator nije odgovoran za pokrivanje poreza. New Moment New Ideas Company doo iz Beograda preuzima odgovornost za plaćanje poreza koji proizilaze iz dodele poklona na konkursu prema važećim zakonima Srbije. Sve druge obaveze fiskalne prirode ili bilo koje druge prirode, u vezi sa poklonima, nakon što postanu imovina dobitnika, isključivo su dobitnici.

 

8. VIŠA SILA 

1. U smislu ovih pravila, viša sile označava bilo koji događaj koji se ne može kontrolisati, otkloniti ili očekivati od strane Organizatora i od kojih pojava može da odredi nemogućnosti organizatora da ispuni svoje obaveze preuzete ovim Pravilnikom. Ovakvi događaji označavaju, bez ograničenja: ratovi, požari, štrajkovi i blokade, zemljotresi, druge katastrofe bilo kog tipa, kao i kasnije zabrane ili izmene uslova.

2. Organizator, ako se poziva na višu silu, dužan je da obavesti učesnike da je kampanja okončana usled više sile, u roku od 5 dana od dana nastanka takvih događaja.


9. PRESTANAK PROMOCIJE 

Ova promocija može biti prekinuta samo u slučaju pojave više sile, uključujući nemogućnost Organizatora da je nastavi, iz razloga koji ne zavise od njegove volje.

 

10. OSTALE ODREDBE 

Organizator konkursa zadržava pravo da interveniše na bilo koji način, u bilo koje vreme u toku konkursa, i da nakon ovih izmena napravi dodatak pravilima i objavi na zvaničnim stranicama ranije pomenutim u ovom dokumentu.

Sve prigovore na konkurs treba uputiti Organizatoru do kraja takmičenja i poslati poruku na Facebook stranicu New Moment New Ideas https://www.facebook.com/NewMomentBelgrade/?ref=bookmarks ilu pisanim putem kompaniji New Moment New Ideas Company doo, Makedonska, 12, sprat I, Beograd, Srbija. Dalje pritužbe koje prelaze rokove utvrđene pravilima neće se razmatrati.

Svi sporovi koji nastanu između Organizatora i učesnika ovog takmičenja biće rešeni sporazumno ili, ako to nije moguće, sporove će rešavati nadležni sudovi u Beogradu.