PRAVILA  

NAGRADNOG KONKURSA  

"NAVIJAM BEZ IRITACIJE "

 

Član 1 – Organizator 

Organizator nagradnog konkursa "Navijam bez iritacije“ (u daljem tekstu: konkurs) je Mediacom Communication Services d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Organizator). Konkurs će biti organizovan u ime Klijenta Organizatora, a radi promocije brenda Gillette.

Konkurs će se odvijati u skladu sa odredbama ovih pravila (dalje: Pravila), koja će biti obavezujuća za sve učesnike koji postupe po odredbama Pravila u cilju učešća u konkursu.

Učešće na konkursu podrazumeva upoznatost sa ovim Pravilima, njihovo razumevanje i saglasnost svakog od učesnika sa svim odredbama Pravila. Organizator zadržava potpuno pravo izmene i /ili dopune Pravila, kao i pravo da obustavi, prekine, skrati ili produži vreme trajanja konkursa. Pravila kao i sve izmene i dopune ovih Pravila biće objavljene na https://www.facebook.com/gillettesrbija/.

Učešćem u ovom konkursu učesnici prihvataju sve navedene uslove i oslobađaju Organizatora pravne odgovornosti bilo koje vrste, a koja je u vezi sa ovim konkursom.

Ovaj nagradni konkurs se održava na profilu koje je deo društvene mreže Instagram, ali konkurs nije ni na koji način podržan, iniciran, osmišljen niti organizovan od strane kompanije Facebook, Instagram, te u tom smislu učesnici nemaju, niti na bilo koji način mogu steći bilo kakva prava niti isticati zahteve koji bi se odnosili na ovu kompaniju i sa njom povezane kompanije i organizacije, s obzirom da ista nije vezana za organizaciju ili realizaciju konkursa.

U tom smislu upućuju se svi potencijalni učesnici da se prethodno detaljno upoznaju sa svim pravilima kompanije Facebook Instragram čije profile poseduju, a naročito pravila koja se odnose na njihove lične podatke odnosno način korišćenja i dostupnosti istih.

Član 2 – Trajanje i mehanizam konkursa 

Konkurs će biti organizovan i sproveden online, na Instagram društvenoj mreži u periodu od 01.11.2019 do 30.11.2019 i namenjen je korisnicima ove mreže koji poseduju lične aktivne instagram profile koji moraju biti otvoreni/otključani, odnosno dostupni za javni pregled.

Tema konkursa je izrada i javno postavljanje fotografije ili videa u skladu sa propozicijama konkursa sa ličnih i stvarnih profila učesnika sa obaveznom oznakom #navijambeziritacije i #GilletteSkinguard (hashtagovi #navijambeziritacije i #GilletteSkinguard) prilikom postavljanja fotografije odnosno videa.

Radi učešća u konkursu neophodno je da učesnik u bilo kojoj DM drogeriji kupi bilo koji proizvod iz Gillette linije GilletteSkinguard i obavezno sačuva fiskalni račun koji potvrdjuje kupovinu nekog od Gillette Skinguard proizvoda.

Zatim je potrebno da učesnik napravi fotografiju ili video koji treba da odgovori na temu konkursa –pokažite nam vaš navijački duh. Potrebno je da na fotografiji odnosno videu bude vidljiv i sam proizvod iz Gillette linije GilletteSkinguard.

I treća lica osim učesnika se mogu pojavljivati na fotografiji odnosno videu uz poštovanje teme konkursa. U navedenom slučaju učesnik garantuje da ima saglasnost da postavi fotografiju odnosno video sa likom trećeg lica, odnosno organizator neće biti odgovoran za bilo kakve prigovore ili zahteve trećih lica ovim povodom. Sadržina fotografije odnosno videa je isključiva odgovornost učesnika.

Neophodno je da na fotografiji odnosno video bude što kreativnije prikazan navijački duh , kao i da na fotografiji bude neki od kupljenih Gillette Skinguard proizvoda.   

Fotografija odnosno video se od strane učesnika postavlja na lični otvoreni instagram profil učesnika uz hashtag #navijambeziritacije i #GilletteSkinguard . Instagram story kao format ili instagram tv prikaz, ne učestvuju u konkursu i neće biti uzeti u obzir.

Svi navedeni uslovu za učešće su kumulativno postavljeni (odnosno za validno učešće neophodna je kupovina proizvoda Gillette Skinguard u nekoj od DM drogerija uz čuvanje fiskalnog računa o tome, prikaz tog promo pakovanja na fotografiji, odnosno videu, te samog učesnika u skladu sa temom konkursa kao i tagovanje uz sve navedene hashtag-ove). 

Ukoliko fotografija odnosno video ne bude ispunjavala neki od navedenih uslova, učešće neće biti validno i učesnici koji su postavili takve fotografije će biti diskvalifikovani.

Konkurs će početi 01.11.2019 u 00:00:01 i trajaće do 30.11.2019, u 23:59:59. do kada je moguće učestvovati u konkursu.

Tri najkreativnije fotografije odnosno videa biće izabrana od strane žirija imenovanog od strane Organizatora nakon pregleda svih pristiglih fotografija i videa sa #navijambeziritacije i #GilletteSkinguard .
 


Član 3– Pravo učešća
Na konkursu mogu učestvovati samo fizička lica stariji od 18 godina, vlasnici validnih otvorenih  Instagram profila, koja imaju prebivalište u Srbiji, bez Kosova i Metohije (u nastavku "Učesnici") koji u celosti ispune sve uslove za učešće koji su navedeni u ovim Pravilima.

Zaposleni kod Organizatora i bilo koje kompanije koja je uključena u realizaciju bilo koje radnje vezane za organizaciju i sprovođenje konkursa kao ni članovi njihovih porodica, ne mogu učestvovati u konkursu.

Član 4.- Uslovi učešća 

Preduslovi za validno učešće u konkursu  

Da bi prijavljivanje i postavljanje fotografije odnosno videa bilo validno potrebno je da budu kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

(1) svaki učesnik mora imati pravo na učestvovanje u skladu sa svim uslovima ovih Pravila;

(2) prijavljivanje i postavljanje fotografije odnosno videa mora biti izvršeno isključivo u toku trajanja konkursa (fotografije odnosno videa koji su postavljeni pre ili kasnije neće biti uzeti u obzir);

(3) jedna ista fotografija odnosno video može biti postavljeno samo jednom tokom konkursa od strane jednog učesnika, a svaki učesnik ima pravo da postavi neograničen broj  fotografija odnosno videa;

(4) u slučaju da jedna ista fotografija odnosno video bude primljena sa strane dva ili više profila, biće validna samo fotografija koja je prema hronološkom redosledu vremena prijema bila prva primljena;

(5) ukoliko se primeti da je fotografija odnosno video postavljen bilo kakvom zloupotrebom, fotografija odnosno video učesnika koji je postavio će biti diskvalifikovana kao i sam učesnik;

 

Fotografija odnosno videa  moraju  ispunjavati sledeće uslove: 

(1) biti realni, istiniti, sa temom konkursa, bez tekstova, logotipa, brendova ili bilo kojih drugih sadržaja koji bi mogli uključivati autorska prava koja ne pripadaju učesniku;

(2) mora se odnositi isključivo na temu konkursa i na njoj se može nalaziti isključivo učesnik stariji od 18 godina ;

(3) ne sme sadržati vulgarne, neprimerene prikaze, životinje, fotografije koji prikazuju ili podstiču nasilje, niti smeju predstavljati uvredu ili neprijatnost za bilo koga;

(4) ne sme ni na jedan način biti korišćena za kršenja ili pokušaj kršenja zakona ili prava trećih lica, kao ni za propagiranje, agitovanje, reklamiranje u bilo koje svrhe, od strane učesnika.
 

Fotografije odnosno videa  neće biti uzeti u obzir u sledećim okolnostima i poštovaće se sledeća pravila: 

(1) ako su postavljeni pre ili posle perioda namenjenog za prijavljivanje ili ako ne ispunjavaju zahteve u smislu sadržaja;

(2) ako su nastale bilo kakvom zloupotrebom ili kršenjem uslova iz ovih Pravila;

(3) učesnik će biti odgovoran za javno objavljivanje materijala, kao i za poštovanje svih zakonskih odredbi u vezi sa postavljenom fotografijom;

(4) materijali koji krše zakon na bilo koji način, neće se uzimati u obzir u konkursu;

(5) organizator neće odgovarati za činjenicu da treća lica mogu koristiti informacije i fotografije odnosno video koje su učesnici konkursa postavili ili učinili dostupnim na društvenoj mreži na kojoj se konkurs realizuje;

(6) učesnici će biti u potpunosti odgovorni za sve što su preko svojih profila a u vezi sa konkursom objavili na društvenoj mreži Instagram, uključujući i da posedju saglasnost trećih lica čije su likove dostavili putem fotografije ili videa;

 

Ostala pravila vezano za fotografije odnosno videa: 

U slučaju bilo kakvih zahteva trećih osoba koji su po bilo kom osnovu vezani uz dostavljenu fotografiju odnosno video , učesnik koji je tu fotografiju odnosno video  postavio se obavezuje da drži Organizatora i Klijenta slobodnim od odštetnih zahteva, štete i tužbenih zahteva trećih osoba, obzirom da je sam isključivo odgovoran za izradu i sadržaj dostavljene fotografije, te preuzima odgovornost kao i obavezu preduzeti sve radnje kako bi odbranio i zaštitio Organizatora i Klijenta od svih takvih zahteva.

S tim u vezi, učesnik koji je postavio spornu fotografiju, se obavezuje nadoknaditi svaki oblik štete koja je za Organizatora ili Klijenta nastala na osnovu zahteva trećih lica po bilo kom osnovu vezanom uz dostavljenu fotografiju.

Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje/isključi iz konkurencije, odnosno ukloni postavljene fotografije koji ne ispunjavaju bilo koji od navedenih uslova ili sličnih nepodobnosti. Formati Instagram story i Instagram tv ne učestvuju u konkursu i neće biti uzimanu i obzir.
 

Član 5. Utvrđivanje najuspešnijeg učesnika i dodela i realizacija nagrade
Žiri koji će biti imenovan od strane Organizatora, a koga će činiti predstavnici brenda Gillette, izabraće najkreativnije fotografiju odnosno video koja  odgovaraju temi konkursa i isti osvajaju neku od tri nagrade:

televizor SAMSUNG 55''

Jedan učesnik može osvojiti samo jednu nagradu.

Nagradu nije moguće zameniti za drugu nagradu ili za novac.

Učesnici će biti obavešteni o dobijenim nagradama putem posta za objavu dobitnika na zvaničnom Instagram profilu gillette_rs i dm_srbija, te je potrebno da učesnici radi provere da li su dobili neku od nagrada proveravaju Instagram profile gillette_rs i dm_srbija.

Ukoliko se potencijalni dobitnik nagrade ne odazove na obaveštenje (objavni post) u roku od pet dana od obaveštenja da je osvojio nagradu, ili se utvrdi da nije ispunio sve uslove iz konkursa, nagrada ostaje organizatoru.

Svaka greška i/ili propust prilikom dostave informacija koje se tiču preuzimanja, od strane učesnika, neće proizvoditi bilo kakvu odgovornost Organizatora, tačnost kontakt podataka primljenih od učesnika su isključivo njihova odgovornost.

Danom preuzimanja nagrade odnosno ne pruzimanjem nagrade iz bilo kog razloga u ostavljenom roku, prestaju sve dalje obaveze Organizatora prema dobitniku nagrade.

Bilo kakve pritužbe na nagradu nakon dostave dokaza o uručenju iste neće biti razmatrane od strane Organizatora i on neće imati bilo kakvih odgovornosti po tom pitanju.

Organizator ne odgovara za kvalitet i saobraznost proizvoda s obzirom da isti poseduje garanciju u skladu sa zakonom.

Imena najuspešnijih učesnika će biti objavljena u roku od najviše (pet) kalendarskih dana od dana utvrđivanja validnosti, a nagrade će biti dostupne za preuzimanje najkasnije do 31.12.2019.

Pripadajuće poreze na dohodak vezano za dodeljene nagrade u slučaju postojanja zakonske obaveze snosi Organizator, dok eventualne ostale poreze snosi dobitnik. Za navedene potrebe biće neophodno da dobitnici dostave kopije svojih ličnih karti, radi prijave poreza.

Nagrade je neophodno preuzeti na adresi Organizatora- Bulevar Vojvode Bojovića

6-8, Beograd. Ukoliko dobitnici neće biti u mogućnosti ličnog preuzimanja nagrada na pomenutoj adresi troškove kurirske služe će snositi isključivo dobitnici. 

Član 6. – Ograničenje odgovornosti i autorstvo 

Organizator i Klijent imaju pravo da preduzmu sve potrebne mere u slučaju bilo kakvog pokušaja prevare sistema, zloupotrebe ili bilo kojih drugih pokušaja koji mogu uticati na imidž ovog konkursa, i/ili Organizatora ili Klijenta.

Organizatori konkursa nemaju odgovornost i ne smeju bez zakonskog osnova biti uključeni u bilo koju parnicu ili proces i potencijalno dodatne troškove, od strane učesnika ili trećih lica. Postavljene fotografije odnosno videa neće biti tretirana kao autorska dela, učesnici  ih on line na javnu društvenu mrežu postavljaju svojevoljno besplatno i bez zahteva za bilo kakve naknade.

Organizator ne snosi odgovornost za:

(1) neuspešno prijavljivanje;

(2) situacije kada više osoba polaže prava na istu fotografiju odnosno video;

(3) greške u podacima, prijemu podataka dostavljenih od strane učesnika, budući da je to isključiva odgovornost učesnika;

(4) nemogućnost dobitnika da preuzme nagradu, niti za kašnjenja u isporuci nagrada, koja su uslovljenja kašnjenjem od strane dobavljača nagrada u obavljanju njihovih usluga;

(5) žalbe na osvojenu nagradu ili način realizacije nagrade nakon potpisivanja dokaza o primopredaji;

(6) bilo koje tehničke propuste ili nepravilnosti uzrokovane kod operatera interneta ili Instagramu ili na mreži uopšte;

(7) javnim postavljanjem svojih fotografija odnosno videa učesnici prenose u celosti neograničeno pravo objavljivanja; štampanja ili drugog načina upotrebe i adaptacije ili za druge oblike objave i upotrebe kopije, sve u neograničenom broju primeraka i na bilo koji način bez obzira na tehniku kojom se koristi.

(8) postupanjem u skladu sa ovim Pravilima i postavljanjem fotografije odnosno videa svaki učesnik u celosti odustaje (neće nadalje potraživati ili na bilo koji način očekivati) od bilo kakve naknade sa čim je svaki učesnim upoznat putem ovih Pravila.

Član 7- Saglasnost učesnika za prikupljanje odnosno obradu njegovih ličnih podataka 

Učesnici izjavljuju da se slažu sa odredbama ovih Pravila i daju svoj pristanak da se njihovi lični podaci i fotografije koje su samostalno postavili i dostavili po potrebi uključe u bazu podataka Organizatora ukoliko ista bude formirana, kao i da se nadalje koriste bez ograničenja, a u skladu sa zakonom.

Dobitnici nagrada pristaju da se svi njihovi dostavljeni podaci (ime i prezime, adresa, lični broj i broj lične karte) i fotografije nadalje bez ograničenja ili dodatnih odobrenja, koriste u skladu za zakonom objavljuju u celosti ili delom, menjaju i upotrebljavaju od strane Organizatora i Klijenta.

Prihvatajući učešće u konkursu, učesnik je saglasan sa činjenicom da se njegovi lični podaci mogu koristiti od strane Organizatora, u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ovim Pravilima. Organizator i Klijent neće otkrivati lične podatke učesnika neovlašćenim licima. Svi podaci vezani za primedbe učesnika će biti korišćeni isključivo u svrhu uspešne realizacije konkursa i neće se koristiti u druge svrhe.

Učestvovanjem u Konkursu učesnici, uzevši u obzir da svoje lične podatke dostavljaju i unose svojevoljno i samostalno, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje dostavljene podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, te potvrđuju da su u poznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.

Učesnik koji je lično učešćem dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora. Organizator će sa svim podacima o ličnosti koje će prikupljati i obrađivati u toku konkursa postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa.

Tako da tu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora. Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka.

Učesnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje i čuva Organizator ili zatražiti ispravak istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe (osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Organizatora.

Član 8 –Prekid/ zastoj konkursa. Viša sila 

Konkurs može prestati pre propisanog roka u slučaju događaja više sile, uključujući i slučaj nemogućnosti Organizatora da realizuje takmičenja pod kvalitetnim uslovima.

Viša sila označava svaki događaj koji se ne može predvideti, kontrolisati ili otkloniti od strane Organizatora, uključujući i nemogućnosti Organizatora da ispuni obaveze iz ovih Pravila, nezavisno od njegove volje. Konkurs se može prekinuti pre roka ili može biti zaustavljen na osnovu slobodne odluke Organizatora, pod uslovom da su takve promene objavljene u skladu sa odredbama ovih Pravila.

Član 9 – Sporovi 

Potencijalni sporovi koji se dogode između Organizatora i učesnika o bilo kom pitanju rešavaće se sporazumno, a u slučaju da mirno rešenje ne bude bilo moguće, spor će biti rešavan od strane nadležnog suda u Beogradu.

Član 10– Ostale odredbe 

Odluke organizatora u vezi sa konkursom su konačne i obavezujuće za sve učesnike.

Organizator ima pravo da preduzme sve potrebne mere u slučaju bilo kakve prevare na sistemu, zloupotrebe ili bilo kog drugog pokušaja koji mogu uticati na imidž ili troškove organizacije i sprovođenje takmičenja. Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primenjuju se počev od dana objavljivanja na internet stranici na kojoj se konkurs realizuje.

 

Mediacom Communication Services d.o.o.Beograd

U Beogradu, 30.10.2019.g.